L’assistance attentive

 

un divertissement avec „POLANIE” avant l’appéritif

W sobotę 10 – go lutego 2018 o godzinie 16-ej30

w sali merostwa Haut Vernet przy Avenue de l’Aérodrome w Perpignan, odbędzie się 

  1. WALNE ZGROMADZENIE NADZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA

 „Amicale Polonaise en Pays Catalan”.

Porządek obrad: Zmiana 9- go artykułu Statutu Stowarzyszenia

  1. WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA

Porządek obrad:  Raport z działalności 2017

Raport finansowy 2017

Przewidywany budżet na rok 2018

Propozycje działalności na rok 2018

Wolne pytania – można wysyłać e-mailem lub pocztą na adres Stowarzyszenia

Podczas spotkania prosimy o wniesienie opłaty składkowej na rok 2018.

Poprzez waszą liczną obecność i udział w wyborach wyrażacie Wasze opinie i aktywnie wpływacie na życie Stowarzyszenia.

„STOWARZYSZENIE” to: dzielić swój pogląd, oraz aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i ich realizacji.

Po zebraniu zapraszamy na aperitif oferowany przez Stowarzyszenie.

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w Zgromadzeniu mogą Państwo upoważnić do głosu wybraną osobę, członka Stowarzyszenia i wypełnić w tym celu załączony formularz-upoważnienie.

PROCURATION POUR LE VOTE / UPOWAŻNIENIE DO GŁOSOWANIA

Je soussigné(e) / Ja niżej podpisany(a) ___________________________________________________,

membre de l’Association „Amicale Polonaise en Pays Catalan, donne mon pouvoir de vote à

/ członek Stowarzyszenia ” Amicale Polonaise en Pays Catalan” upoważniam do głosowania

Mme, M.______________________________________________________________________________

lors des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 10 février 2018 à Perpignan.

/ podczas Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego i Zwyczajnego 10-go lutego 2018 w Perpignan.

Perpignan, le / dnia _________________________.

L’Amicale Polonaise en Pays Catalan tiendra son Assemblée Générale Extraordinaire

le samedi 10 février 2018 à 16h30

à la salle du Haut Vernet, avenue de l’Aérodrome à Perpignan.

Ordre du jour : Modification de l’art. 9 des statuts

Suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour :           Rapport moral 2017

Rapport financier 2017

Budget prévisionnel 2018

Propositions des activités pour l’année 2018

Questions diverses : vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou e-mail, adressé à l’association

Nous vous invitons à régler votre cotisation annuelle lors de cette Assemblée.

Nous espérons que vous serez nombreux à cette réunion car par votre présence, l’expression de votre avis et votre vote, vous prenez une part active aux décisions prises qui donnent vie à notre association

« ASSOCIATION » c’est : mettre en commun, partager, donner son avis et participer aux décisions et à leurs exécutions.

Un apéritif sera offert à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, merci de donner procuration à un autre membre qui votera pour vous (voir document ci-joint).