ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATION

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre association

16 février 2019 à 17h 30

à la salle de la Mairie du Haut-Vernet, avenue de l’aérodrome à Perpignan.

 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Mamy przyjemność zaprosić członków Stowarzyszenia na Walne zgromadzenie, które odbędzie się

 16-go lutego 2019 o godz 17-ej30

w sali merostwa Haut Vernet, avenue de l’Aérodrome w Perpignan.

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Porządek obrad Zgromadzenia Walnego:

  • Bilan d’activités de l’exercice écoulé /Sprawozdanie z pracy Stowarzyszenia za okres działalności
  • Bilan financier de l’exercice écoulé et approbation des comptes/podsumowanie finansów za okres działalności i przedłożenie do absolutorium
  • Projets sur l’exercice en cours/projekty bieżące
  • Election du Conseil d’Administration : appel aux candidatures. /Wybory do Zarządu
  • Questions diverses/omówienie różnych zagadnień

Le Conseil d’Administration, comme le prévoient les statuts, est élu pour deux ans. Cette année est une année d’élection. Lors de la dernière assemblée générale notre Présidente nous a annoncé sa décision de ne plus renouveler son mandat qui arrive à terme cette année.

Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour former un nouveau Conseil d’Administration qui élira en son sein la ou le nouveau Président.

Zgodnie z postanowieniami statutowymi, Zarząd jest wybierany na okres dwóch lat. Jego kadencja upływa w tym roku. Upływa również okres kadencji Przewodniczącej, która w ubiegłym roku poinformowała nas o swej decyzji opuszczenia pełnionej funkcji po zakończeniu bieżącego mandatu.

Apelujemy więc o chętnych do udziału w nowej Zarządzie który wybierze spośród swych członków nową, nowego Przewodniczącą, Przewodniczącego.

Les candidatures et les questions diverses sont à envoyer à l’adresse de l’association avant

le 10 février 2019.

Prosimy o przesłanie kandydatur oraz różnego rodzaju zapytań na adres Stowarzyszenia najpóźniej

do 10-go lutego 2019

Les membres de l’association ne pouvant être présents, peuvent nous faire parvenir leur procuration. (Bulletin en bas de page – un par personne).

Członkowie niemogący uczestniczyć w Zgromadzeniu mają możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania (formularz w załączniku – jeden na osobę).

 AMICALE POLONAISE en PAYS CATALAN

54, Chemin de Torremila  66000 Perpignan

Tel: 04 68 63 91 94  amicale.polonaise.pays.catalan@gmail.com

L’assemblée Générale sera suivie d’un apéritif offert par l’Association et d’un repas dansant sur le thème de la St Valentin.

 Au menu : Paëlla, fromage, dessert et  boissons.

La soirée dansante sera animée par un DJ.

Le prix : à 5€ par les adhérents, 10€ pour les non adhérents et gratuit pour les moins de 12 ans.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia zapraszamy na aperitif a po nim proponujemy kolację i walentynkowy wieczór taneczny z DJ. W menu: paëlla, sery, deser i napoje.

Cena: 5 euro dla członków Stowarzyszenia, 10 euro dla niestowarzyszonych i gratis dla dzieci do 12 lat.

Les inscriptions sont à renvoyer à l’adresse de l’association avant le 10 février 2019

Prosimy o nadsyłanie opłat na adres Stowarzyszenia najpóźniej do 10-go lutego.

—————————————————————————————————————————————-

POUVOIR/ PELNOMOCNICTWO

Je soussigné /Ja niżej podpisany(a) ………………………..donne pouvoir/ daje pełnomocnictwo à………………… ………………………………………………………………….Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Amicale Polonaise en Pays Catalan le 16 février 2019/ podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Amicale Polonaise en Pays Catalan 16-go lutego 2019.

Date/Data                                                                                      Signature/Podpis

——————————————————————————————————————————————————————————————

INSCRIPTION AU REPAS/ ZGLOSZENIE UDZIALU W KOLACJI

  1. Mme/ Pani, Pan ……………………………………………………………………………………………………..…………….. Assistera (ont) au repas dansant / weźmie (mą) udział w wieczorku tanecznym

Nombre de personnes / ilość osob:………………………………………………., dont  / w tym ……………………..enfants / dzieci

Règlement / Wplata:………………………………………………….chq ci-joint/ czek w załączeniu.

——————————————————————————————————————————————-

CANDIDATURE au CA /  QUESTIONS DIVERSES

ZGLOSZENIE KANDYDATURY/ PYTANIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………