Wybory prezydenckie 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach

10 maja 2015 r. w Polsce odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszej turze więcej niż połowy ważnie oddanych głosów (większości 50% plus 1 głos),
druga tura wyborów odbędzie się 24 maja 2015 r. Weźmie w niej udział 2 kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów.
Polacy mieszkający we Francji mogą głosować w wyborach prezydenckich, po spełnieniu kilku warunków. Są to:
• ukończenie 18 lat,
• posiadanie ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość
i obywatelstwo polskie,
• zapisanie się do rejestru wyborców w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie lub w Wydziale Konsularnym Ambasady RP
w Paryżu.

Niniejsze pytania i odpowiedzi mają służyć upowszechnieniu wiedzy na temat wyborów prezydenckich. Nie powinny być one traktowane jako źródło czy wykładnia obowiązującego prawa.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań szczegółowych prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Lyonie
tel.: 04 78 93 14 85 lub email lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
lub z Ambasadą RP w Paryżu.
Pytanie: Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?
Odpowiedź: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015 r. a druga, jeśli będzie to potrzebne, 24 maja 2015 r.
Pytanie: Kto o tym zdecydował?
Odpowiedź: Zgodnie z Konstytucją RP wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek Sejmu
i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta (kadencja obecnie urzędującego Prezydenta RP kończy się 6 sierpnia 2015 r.).
W dniu 4 lutego br. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. § 2 tego postanowienia głosi „Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2015 r.”
Pytanie: Kiedy organizuje się drugą turę wyborów prezydenckich?
Odpowiedź: Jeżeli w pierwszej turze wyborów prezydenckich żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów (50% plus 1 głos), czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się drugą turę wyborów.
Pytanie: O co należy zadbać już teraz chcąc oddać głos w nadchodzących wyborach?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy już teraz sprawdzić, czy mamy ważny polski dowód osobisty lub paszport, bo GŁOSOWANIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU WAŻNEGO POLSKIEGO DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ. Jeżeli ostatni polski paszport utracił już ważność, należy w Konsulacie złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Wyrobienie nowego dowodu osobistego nie jest możliwe w Konsulacie.
Pytanie: Czy mogę głosować w wyborach prezydenckich skoro mieszkam we Francji?
Odpowiedź: Tak. Jest to możliwe, o ile spełniam trzy warunki: 1) najpóźniej w dniu głosowania mam ukończone 18 lat, 2) posiadam ważny polski paszport lub dowód osobisty
3) dokonałam (-em) wcześniej osobistego zgłoszenia do spisu wyborców. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
Pytanie: Co to znaczy ważny polski paszport lub dowód osobisty?
Odpowiedź: W obu dokumentach umieszczony jest termin ich ważności. Polskie dowody osobiste i paszporty są najczęściej ważne przez 10 lat od daty ich wydania. Stosowna adnotacja znajduje się na stronie ze zdjęciem posiadacza dowodu osobistego lub paszportu. (w prawym dolnym rogu). Niekiedy dowody osobiste wydawane są bezterminowo, co poświadcza stosowna adnotacja. Dowód osobisty i paszport nie mogą być uszkodzone.
W przypadku uszkodzenia dokumentu (np. naderwania stron, ich nadpalenia, trwałego zamazania) lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, która się nim posługuje, komisja wyborcza może uniemożliwić wyborcy udział w głosowaniu
Pytanie: Czy można głosować legitymując się paszportem francuskim lub francuską carte nationale d’identité?
Odpowiedź: Nie można
Pytanie: Co to jest spis wyborców i kto go prowadzi?
Odpowiedź: Spis wyborców to lista osób, którym przysługuje prawo udziału w głosowaniu. W Polsce gminy prowadzą i aktualizują stały rejestr wyborców mieszkających na ich terenie, na podstawie tego rejestru jest sporządzany spis wyborców. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wyborcy mieszkający za granicą dokonali zgłoszenia do spisu wyborców przed każdymi wyborami. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Nie można równocześnie być zarejestrowanym w dwóch spisach, np. w Ambasadzie RP w Paryżu
i w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie
Pytanie: Kiedy i jak mogę zgłosić się do spisu wyborców?
Odpowiedź: Konsulat Generalny RP w Lyonie poinformuje o możliwości dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej (www.lyon.msz.gov.pl). Zachęcamy więc do śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego (analogiczne ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu www.paryz.msz.gov.pl .
Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać dopiero po ukazaniu się w/wym ogłoszenia. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim dokumencie tożsamości (dowodzie osobistym lub paszporcie). Wyborcy, którzy planują głosowanie osobiste muszą zarejestrować się najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.
Pytanie: Co mam zrobić, jeśli po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców okaże się, że w dniu wyborów będę przebywać na terenie innego obwodu wyborczego?
Odpowiedź: Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed terminem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. W Polsce takie zaświadczenie może wydać urząd gminy. Wyborca, który otrzyma takie zaświadczenie, nie musi rejestrować się w komisji wyborczej, w której będzie głosował. Wystarczy, że w dniu wyborów przyjdzie do lokalu wyborczego z ważnym polskim dokumentem tożsamości. Analogiczne zaświadczenie może wydać konsul, który przyjął zgłoszenie do spisu wyborców. Na podstawie tego zaświadczenia możliwe jest głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.
Pytanie: Czy możliwe jest głosowanie korespondencyjne?
Odpowiedź: Tak. Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego przed wyborami podaje do publicznej wiadomości konsul. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie, dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję. Wyborca musi następnie odesłać
w określonym terminie swój głos (na własny koszt) na adres wskazany przez konsula. Można też osobiście przekazać kopertę zwrotną konsulowi.
Pytanie: Czy mogę głosować we Francji za pośrednictwem pełnomocnika?
Odpowiedź: Nie. Artykuł 54 §4 Kodeksu Wyborczego wyklucza taką możliwość.
Pytanie: Czy we Francji mogą głosować obywatele polscy, którzy przebywają tutaj czasowo?
Odpowiedź: Osoby mieszkające na stałe w Polsce, które w dniu wyborów nie będą mogły oddać głosu w kraju, a będą przebywać wtedy we Francji, mogą wziąć udział w głosowaniu po okazaniu zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego z urzędu gminy w Polsce. Trzeba więc pamiętać, aby przed wyjazdem z Polski uzyskać takie zaświadczenie. Osoby, które uzyskają to zaświadczenie w miejscu swojego stałego zameldowania nie muszą dokonywać uprzedniego zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula. Wystarczy okazać komisji wyborczej to zaświadczenie (wraz z dowodem tożsamości).
Pytanie: Jakie przepisy regulują kwestie związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów prezydenckich?
Odpowiedź: Konstytucja RP i Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
Pytanie: Jaki organ zajmuje się sprawami związanymi z wyborami?
Odpowiedź: Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów.
Pytanie: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?
Odpowiedź: Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie